ایرنا ورزشی 4

ایرنا ورزشی 1

مهر ورزشی 0

مهر ورزشی 0

ایران اکونومیست ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ایران اکونومیست ورزشی 1

مهر ورزشی 0

مهر ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

ایسنا ورزشی 1

فانوس نیوز گوناگون 0

فانوس نیوز گوناگون 0

فانوس نیوز ورزشی 0

فانوس نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

مهر ورزشی 2

ایسنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

فانوس نیوز ورزشی 0

ایسنا ورزشی 2