مهر ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 0

ایرنا ورزشی 1

مهر ورزشی 0

مهر ورزشی 1

مهر ورزشی 0

برنا گوناگون 2

مهر ورزشی 0

ایرنا ورزشی 2

مهر ورزشی 1

مهر ورزشی 1

مهر ورزشی 1

ایرنا ورزشی 0

مهر ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

مهر ورزشی 1

مهر ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 1

ایرنا ورزشی 0

مهر ورزشی 1

جماران گوناگون 0

ایلنا گوناگون 3

مهر ورزشی 2