جماران گوناگون 0

صراط اقتصادی 1

پارسینه اقتصادی 1

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 3

بانکداری ایرانی اقتصادی 0

مهر اقتصادی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

مهر اقتصادی 0

مهر اقتصادی 1

صراط اقتصادی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1

پارسینه اقتصادی 1

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1

مشرق نیوز اقتصادی 0

پارسینه اقتصادی 3

صراط اقتصادی 2

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 12

پول نیوز اقتصادی 1

خردادنیوز گوناگون 0

جماران گوناگون 0

فردانیوز اقتصادی 2

مهر کرمان 1

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1