طرفداری ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

جماران گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 4

ایلنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 4

نود تي وي ورزشی 1