طرفداری ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 1

طرفداری ورزشی 0

ایلنا گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 1

ایلنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا بوشهر 1

ایرنا ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 7

طرفداری ورزشی 5

فردانیوز چندرسانه ای 0

طرفداری ورزشی 1

طرفداری ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

الف ورزشی 0

ایرنا ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

برنا گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0