ورزش 3 ورزشی 0

جماران گوناگون 0

عصرایران ورزشی 0

ایلنا گوناگون 3

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 6

ورزش 3 ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 5

ورزش 3 ورزشی 1

مهر اقتصادی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 2