مهر مازندران 4

مهر آذربایجان شرقی 2

مهر آذربایجان شرقی 2

مهر کرمانشاه 3

مهر آذربایجان شرقی 6

مهر اصفهان 3

مهر قم 10

مهر هرمزگان 6

مهر همدان 1

مهر علمی 0

مهر آذربایجان شرقی 24

مهر آذربایجان شرقی 24

مهر کرمانشاه 10

مهر کرمانشاه 14

مهر خوزستان 10

مهر قم 7

مهر اصفهان 21

مهر دینی و مذهبی 20

مهر آذربایجان شرقی 11

مهر قم 20

مهر ایلام 24

مهر مازندران 23

مهر سمنان 13

مهر خراسان جنوبی 12

مهر دینی و مذهبی 49