پارسینه اجتماعی 0

نامه نیوز سیاسی 0

صداوسیما گوناگون 1

مهر خوزستان 3

شبستان اجتماعی 5

مهر سیاسی 2

مشرق نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز سیاسی 1

ایسنا کرمانشاه 0

ایران اکونومیست سیاسی 1

مهر خوزستان 1

شبستان اجتماعی 0

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 7

شبستان اجتماعی 8

شبستان سیاسی 3

مهر خوزستان 0

رکنا گوناگون 1

موج گوناگون 4

ایلنا گوناگون 4

مهر کرمانشاه 2

فانوس نیوز اجتماعی 4

مهر کرمانشاه 3

مشرق نیوز گوناگون 0

مهر خوزستان 2