دانا سیاسی 0

صدای ایران گوناگون 0

ایکنا گوناگون 1

ایکنا گوناگون 0

ایکنا گوناگون 1

صداوسیما اجتماعی 4

آریا بین‌الملل 2

راهبرد معاصر گوناگون 0

ایسنا کرمان 0

صداوسیما بین‌الملل 3

صداوسیما بین‌الملل 1

صداوسیما بین‌الملل 3

صداوسیما بین‌الملل 0

شبستان دینی و مذهبی 0

شبستان دینی و مذهبی 1

صداوسیما ورزشی 0

عصرایران اجتماعی 4

عصرایران بین‌الملل 1

عصرایران بین‌الملل 4

عصرایران بین‌الملل 6

دانا سیاسی 4

صداوسیما بین‌الملل 9

دانا سیاسی 4

ایکنا گوناگون 2

روزنو ورزشی 1