صداوسیما بین‌الملل 1

شبستان فرهنگی و هنری 0

شبستان فرهنگی و هنری 0

صدای ایران گوناگون 13

صداوسیما بین‌الملل 8

شبستان فرهنگی و هنری 7

شبستان فرهنگی و هنری 5

برنا گوناگون 5

ایکنا گوناگون 5

شبستان فرهنگی و هنری 11

شبستان فرهنگی و هنری 14

فانوس نیوز فرهنگی و هنری 3

ایرنا اجتماعی 9

ایرنا سیاسی 5

ایرنا فرهنگی و هنری 2

صداوسیما ورزشی 9

ایرنا فرهنگی و هنری 5

صداوسیما گوناگون 42

فردانیوز سیاسی 2

ایرنا خانواده 6

ایرنا علمی 34

صداوسیما گوناگون 62

صداوسیما گوناگون 22

صداوسیما گوناگون 23

ایرنا سیاسی 16