افکارنیوز گوناگون 2

تابناک ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 2

آفتاب نیوز ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

پارسینه ورزشی 8

پارس فوتبال فوتبال ملی 10

پارس فوتبال فوتبال ملی 14

تابناک ورزشی 14

خردادنیوز گوناگون 6

پارس فوتبال فوتبال ملی 10

پارس فوتبال فوتبال داخلی 7

مشرق نیوز گوناگون 14

افکارنیوز گوناگون 7

مشرق نیوز ورزشی 14

جام نیوز ورزشی 7

مشرق نیوز ورزشی 16

پارس فوتبال فوتبال داخلی 14

پارس فوتبال فوتبال ملی 12

جام نیوز ورزشی 14

روزنو ورزشی 20

صبح اقتصاد اقتصادی 5

پارس فوتبال فوتبال ملی 22

جام نیوز ورزشی 14

صبح اقتصاد اقتصادی 10