پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارسینه ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

تابناک ورزشی 1

خردادنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 4

جام نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 8

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 5

جام نیوز ورزشی 8

روزنو ورزشی 11

صبح اقتصاد اقتصادی 3

پارس فوتبال فوتبال ملی 15

جام نیوز ورزشی 9

صبح اقتصاد اقتصادی 3

مشرق نیوز ورزشی 12

مشرق نیوز گوناگون 10

جام نیوز ورزشی 6

جام نیوز ورزشی 8