مهر خوزستان 2

ایسنا ورزشی 3

صداوسیما ورزشی 2

صداوسیما ورزشی 1

مهر ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

ایرنا ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایسنا کرمانشاه 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 5

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

مهر فوتبال داخلی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایرنا ورزشی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

موج گوناگون 3

ایرنا ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 3

ایسنا ورزشی 0

ایسنا قم 2

ایسنا ورزشی 1