افکارنیوز گوناگون 5

باشگاه خبرنگاران فناوری 3

مشرق نیوز گوناگون 0

پارسینه اجتماعی 1

مشرق نیوز سیاسی 2

مشرق نیوز گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران علمی 2

باشگاه خبرنگاران سلامت 0

باشگاه خبرنگاران علمی 1

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 6

پارسینه اجتماعی 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

مشرق نیوز گوناگون 0

پارسینه اجتماعی 1

پارسینه اجتماعی 0

نامه نیوز سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 7

مشرق نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 6

مشرق نیوز چندرسانه ای 7

پارسینه اجتماعی 3

مشرق نیوز گوناگون 2

مشرق نیوز گوناگون 4

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 4