فانوس نیوز ورزشی 0

الف ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

مهر فوتبال داخلی 4

مهر فوتبال داخلی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 0

فانوس نیوز ورزشی 2

ایرنا ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 4

ایرنا ورزشی 2

ایرنا ورزشی 4

مهر فوتبال داخلی 2

ایرنا ورزشی 2

مهر فوتبال داخلی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 4

فانوس نیوز گوناگون 2