باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایرنا یزد 4

ایرنا قزوین 0

رکنا گوناگون 2

ایرنا ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 2

ایرنا ورزشی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایرنا کرمان 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

خبرآنلاین ورزشی 0

ایرنا یزد 0

صداوسیما ورزشی 0

ایرنا یزد 2

ایرنا کرمانشاه 4

ایرنا فارس 0

ایرنا خوزستان 3

ایرنا فارس 3