ایرنا البرز 0

ایرنا البرز 2

ایرنا خوزستان 5

ایرنا سمنان 1

ایرنا زنجان 3

ایرنا هرمزگان 3

ایرنا کرمانشاه 2

ایرنا خراسان جنوبی 4

ایرنا سمنان 3

ایرنا علمی 4

ایرنا خراسان رضوی 2

ایرنا علمی 4

ایرنا لرستان 2

ایرنا علمی 1

ایرنا علمی 2

ایرنا خراسان جنوبی 0

مهر دینی و مذهبی 3

ایرنا علمی 1

ایرنا یزد 4

مهر علمی 5

ایرنا یزد 2

فانوس نیوز اجتماعی 2

ایرنا زنجان 2

ایرنا آذربایجان شرقی 1

ایرنا آذربایجان شرقی 0