ایرنا فارس 5

ایرنا لرستان 4

ایرنا هرمزگان 1

شبستان سیاسی 5

ایرنا علمی 4

ایرنا سمنان 8

ایرنا علمی 6

ایرنا خوزستان 8

ایرنا چهارمحال و بختیاری 10

ایرنا چهارمحال و بختیاری 6

ایرنا خراسان جنوبی 10

ایرنا خراسان رضوی 7

ایرنا خراسان جنوبی 10

ایرنا خراسان رضوی 6

ایرنا ایلام 9

ایرنا ایلام 11

ایرنا سیاسی 8

ایرنا سیاسی 5

ایرنا ایلام 5

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 14

ایرنا فرهنگی و هنری 3

ایرنا آذربایجان غربی 6

ایرنا علمی 3

ایرنا کرمانشاه 12

ایرنا مازندران 8