فرارو سیاسی 0

آفتاب نیوز سیاسی 0

پارسینه اجتماعی 0

خبرآنلاین سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مهر دولت 1

مشرق نیوز سیاسی 1

مشرق نیوز گوناگون 0

خبرآنلاین سیاسی 0

مشرق نیوز اقتصادی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

ایرنا سیاسی 1

مهر اقتصادی 0

شبستان سیاسی 0

آفتاب نیوز سیاسی 1

تدبیر گوناگون 2

پارسینه اجتماعی 3

مهر سمنان 4

مهر سمنان 0

ایلنا گوناگون 0

ایرنا سمنان 3

ایرنا سمنان 2

پانا گوناگون 0

ایرنا استانها 4

آفتاب نیوز سیاسی 2