ورزش 3 ورزشی 3

ایلنا گوناگون 3

ورزش 3 ورزشی 2

تابناک ورزشی 0

رکنا گوناگون 2

نود تي وي ورزشی 0

روزنو ورزشی 2

ایلنا گوناگون 0

ایرنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ایرنا ورزشی 4

تابناک ورزشی 0

ایرنا ورزشی 1

پانا گوناگون 0

طرفداری ورزشی 0

تابناک ورزشی 0

ایسنا بوشهر 4

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

پانا گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 1