شبستان اجتماعی 2

ایرنا مازندران 1

ایرنا گیلان 0

صبح اقتصاد اقتصادی 3

ایرنا اقتصادی 0

موج گوناگون 0

ایرنا حقوقی و قضایی 1

شبستان سیاسی 1

ایرنا خراسان رضوی 4

موج گوناگون 2

موج گوناگون 0

ایرنا قزوین 7

موج گوناگون 4

ایرنا کردستان 3

ایرنا سمنان 5

ایرنا اقتصادی 8

موج گوناگون 3

ایرنا خراسان رضوی 6

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 6

ایرنا بوشهر 5

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 4

ایرنا هرمزگان 7

ایرنا هرمزگان 6

ایرنا یزد 4

ایرنا کردستان 5