مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

جام نیوز ورزشی 1

پارسینه اجتماعی 4

فردانیوز اجتماعی 1

تابناک اجتماعی 0

شبستان سیاسی 0

جام نیوز سیاسی 2

ایلنا گوناگون 0

تابناک اجتماعی 0

مشرق نیوز سیاسی 0

تابناک اجتماعی 2

صداوسیما اجتماعی 3

فردانیوز اجتماعی 2

صداوسیما اجتماعی 0

صداوسیما اجتماعی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

مشرق نیوز سیاسی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

فردانیوز اجتماعی 0

فردانیوز اجتماعی 3

فردانیوز اجتماعی 0

شبستان سیاسی 2

فردانیوز اجتماعی 0

ایلنا گوناگون 0