ایرنا اردبیل 3

ایرنا فرهنگی و هنری 0

مهر فرهنگی و هنری 1

ایرنا فرهنگی و هنری 2

شبستان قرآن و معارف 0

صداوسیما اجتماعی 0

ایرنا سیاسی 2

ایرنا فرهنگی و هنری 2

مهر فرهنگی و هنری 3

مهر فرهنگی و هنری 0

مهر اصفهان 5

شبستان قرآن و معارف 3

ایرنا اصفهان 1

ایرنا آذربایجان غربی 3

ایرنا آذربایجان غربی 0

ایرنا فرهنگی و هنری 8

ایرنا فرهنگی و هنری 6

ایرنا قزوین 6

ایرنا خوزستان 5

ایرنا قزوین 1

شبستان اجتماعی 9

مهر همدان 3

ایرنا یزد 0

ایرنا خراسان رضوی 2

ایرنا کرمانشاه 5