مهر خوزستان 0

ایکنا گوناگون 1

ایکنا گوناگون 0

شبستان سیاسی 3

ایرنا گلستان 0

ایرنا اردبیل 2

ایرنا سمنان 0

مهر خراسان شمالی 0

ایرنا اردبیل 1

ایلنا گوناگون 4

ایرنا آذربایجان شرقی 0

مهر کرمانشاه 3

ایرنا کرمانشاه 0

مهر کتاب 2

ایرنا خراسان شمالی 3

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا یزد 0

ایرنا کرمانشاه 1

ایرنا یزد 2

ایرنا اردبیل 3

ایرنا مرکزی 1

ایرنا آذربایجان شرقی 0

مهر آذربایجان شرقی 3

ایکنا گوناگون 0