فانوس نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

نود تي وي ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 7

پارس فوتبال فوتبال خارجی 5

نود تي وي ورزشی 0

ایسنا ورزشی 6

ایسنا ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 26

نود تي وي ورزشی 21

فرتاک ورزشی ورزشی 7

نود تي وي ورزشی 22

ایسنا ورزشی 27

ایسنا ورزشی 68

ایسنا ورزشی 17