ایرنا البرز 1

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا علمی 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1

ایرنا البرز 0

ایرنا البرز 0

ایرنا خراسان رضوی 1

ایرنا آذربایجان شرقی 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

ایرنا البرز 0

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا علمی 0

ایرنا قشم 0

ایرنا البرز 1

ایرنا مرکزی 0

ایرنا خراسان رضوی 1

ایرنا علمی 1

ایرنا علمی 0

ایرنا زنجان 0

ایرنا مازندران 0

ایرنا خراسان رضوی 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

ایرنا البرز 4

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا علمی 0