دانا اقتصادی 4

فردانیوز اقتصادی 3

الف اجتماعی 7

صدای ایران گوناگون 4

پارسینه اجتماعی 6

مشرق نیوز گوناگون 18

مشرق نیوز سیاسی 8

صراط سیاسی 7

آفتاب نیوز سیاسی 4

پارسینه اجتماعی 2

مشرق نیوز سیاسی 10

طلا ارز و طلا 4

ایلنا گوناگون 1

رکنا گوناگون 10

فردانیوز اجتماعی 4

صدای ایران گوناگون 2

عصرایران سیاسی 2

دانا اقتصادی 12

مشرق نیوز سیاسی 3

مشرق نیوز گوناگون 8

افکارنیوز گوناگون 2

طلا ارز و طلا 15

مشرق نیوز گوناگون 7

دانا اقتصادی 16