فردانیوز سیاسی 0

شبستان سیاسی 0

نامه نیوز سیاسی 0

ایلنا گوناگون 0

پانا گوناگون 0

دانا بین‌الملل 1

جام نیوز سیاسی 1

آفتاب نیوز بین‌الملل 1

الف بین‌الملل 0

خردادنیوز گوناگون 1

نامه نیوز سیاسی 0

آفتاب نیوز بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

جام نیوز سیاسی 0

صراط سیاسی 0

افکارنیوز گوناگون 2

فردانیوز سیاسی 1

عصرایران بین‌الملل 1

مشرق نیوز بین‌الملل 0

نامه نیوز سیاسی 0

صداوسیما بین‌الملل 0

خردادنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز سیاسی 0

فانوس نیوز بین‌الملل 0

خردادنیوز گوناگون 0