الف ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

آفتاب نیوز ورزشی 0

الف ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 4

صداوسیما ورزشی 4

فرتاک ورزشی ورزشی 4

فرتاک ورزشی ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0