ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

ورزش 3 ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 10

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0