نود تي وي ورزشی 1

فرتاک ورزشی ورزشی 1

شمانیوز ورزشی 1

شمانیوز ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

جام نیوز ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 4

ایلنا گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

جماران گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 5

پارس فوتبال فوتبال خارجی 6

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

آفتاب نیوز ورزشی 4

افکارنیوز گوناگون 4