پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

پارسینه ورزشی 0

پارس نیوز گوناگون 0

پارس نیوز گوناگون 0

تابناک ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

خردادنیوز گوناگون 0

عصرایران ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

نواندیش اجتماعی 0

نواندیش اجتماعی 0

نواندیش اجتماعی 0

نواندیش اجتماعی 0

تابناک ورزشی 0

فردانیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2