ایرنا گیلان 2

همشهری گوناگون 0

ایرنا قزوین 3

برنا گوناگون 6

برنا گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 5

مهر قزوین 1

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا گیلان 4

ایسنا ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 0

برنا گوناگون 3

برنا گوناگون 2

برنا گوناگون 4

ایلنا ورزش‌های رزمی 4

همشهری گوناگون 0

همشهری گوناگون 2

ایرنا ورزشی 5

رکنا گوناگون 3

همشهری گوناگون 1

ایرنا گیلان 5

مشرق نیوز ورزشی 5

مهر ورزش‌های رزمی 0

برنا گوناگون 2

صداوسیما ورزشی 6