مهر فرهنگی و هنری 1

مهر کتاب 3

ایران اکونومیست فرهنگی و هنری 0

مهر فارس 3

مهر فرهنگی و هنری 7

مهر فرهنگی و هنری 3

مهر فرهنگی و هنری 2

مهر فارس 4

مهر لرستان 6

ایران اکونومیست ورزشی 6

مهر فوتبال داخلی 5

مهر فوتبال داخلی 4

مهر فارس 5

مهر فرهنگی و هنری 7

ایران اکونومیست فرهنگی و هنری 10

ایران اکونومیست ورزشی 7

مهر فوتبال داخلی 5

مهر فارس 4

مهر فارس 2

مهر کتاب 5

مهر دینی و مذهبی 3

مهر دینی و مذهبی 4

مهر فرهنگی و هنری 3

مهر فرهنگی و هنری 7

مهر فرهنگی و هنری 2