فردانیوز اجتماعی 0

پانا گوناگون 3

فانوس نیوز گوناگون 0

فانوس نیوز ورزشی 0

صراط سیاسی 1

صراط چندرسانه ای 0

ایکنا گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 1

شبستان سیاسی 2

فانوس نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز سیاسی 0

فانوس نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

فردانیوز سیاسی 6

ایکنا گوناگون 0

ایکنا گوناگون 0

آریا بین‌الملل 0

فردانیوز سیاسی 3

فانوس نیوز ورزشی 4

مشرق نیوز سیاسی 1

پانا گوناگون 6

آریا بین‌الملل 0

فردانیوز سیاسی 1

مشرق نیوز سیاسی 0