باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 2

ایرنا اقتصادی 4

ایرنا فرهنگی و هنری 2

ایرنا ورزشی 2

ایرنا خانواده 4

ایرنا اجتماعی 0

ایرنا استانها 2

ایرنا سیاسی 0

عصرایران اجتماعی 2

فانوس نیوز گوناگون 0

ایرنا فرهنگی و هنری 4

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

مهر آذربایجان شرقی 4

جام نیوز گوناگون 0

ایرنا اقتصادی 4

ایرنا استانها 4

ایرنا علمی 4

ایرنا اجتماعی 4

ایرنا ورزشی 4

فردانیوز چندرسانه ای 2

گلستان 24 گوناگون 0

ایرنا ورزشی 0

عصرایران سیاسی 0

پول نیوز اجتماعی 0