فردانیوز چندرسانه ای 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

فانوس نیوز گوناگون 0

پارسینه بین‌الملل 0

فانوس نیوز استانها 2

مهر علمی 3

عصرایران حوادث 0

پول نیوز اجتماعی 0

مهر مازندران 6

فانوس نیوز گوناگون 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 4

خبرآنلاین اجتماعی 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 4

پارسینه اجتماعی 4

فانوس نیوز گوناگون 2

عصرایران حوادث 0

پارسینه اجتماعی 2

ایرنا اجتماعی 4

فانوس نیوز گوناگون 4

فردانیوز چندرسانه ای 4

فانوس نیوز گوناگون 4

فانوس نیوز گوناگون 0

خبرآنلاین اجتماعی 0

ایرنا استانها 5

فانوس نیوز گوناگون 0