مهر اصفهان 2

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

مهر اصفهان 1

مهر اقتصادی 2

صداوسیما اقتصادی 0

صداوسیما اقتصادی 3

شبستان سیاسی 1

مهر اقتصادی 0

مهر اقتصادی 0

ایلنا گوناگون 5

مهر سمنان 3

مهر سمنان 7

مهر اقتصادی 4

مهر اقتصادی 1

مهر تهران 1

مهر اقتصادی 4

مهر تهران 6

مهر خوزستان 10

مهر اقتصادی 10

پارسینه اجتماعی 26

بانکداری ایرانی اقتصادی 16

صراط اقتصادی 23

صداوسیما اقتصادی 8

ایلنا گوناگون 20

فانوس نیوز اجتماعی 66