فرتاک ورزشی ورزشی 3

گلستان 24 گوناگون 2

جماران گوناگون 0

جماران گوناگون 0

جماران گوناگون 4

برنا گوناگون 0

دنیای اقتصاد اقتصادی 2

جماران گوناگون 4

برنا گوناگون 2

جماران گوناگون 0

برنا گوناگون 4

ایلنا گوناگون 5

ایلنا گوناگون 5

ایلنا گوناگون 7

ایلنا گوناگون 7

ایلنا گوناگون 6

ایلنا گوناگون 3

ایلنا گوناگون 3

ایلنا گوناگون 6

برنا گوناگون 21

گلستان 24 گوناگون 17

ایلنا گوناگون 18

گلستان 24 گوناگون 6