پانا گوناگون 0

جام نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

جام نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

جام نیوز ورزشی 1

جام نیوز ورزشی 4

جام نیوز ورزشی 5

جام نیوز ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

جام نیوز ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 12

جام نیوز ورزشی 4

جام نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 7

پانا گوناگون 8

تابناک ورزشی 5

صراط ورزشی 0

روزنو ورزشی 2

افکارنیوز گوناگون 0

دانا ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 0

برنا گوناگون 6

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

دانا ورزشی 5