افکارنیوز گوناگون 6

فردانیوز سیاسی 6

مشرق نیوز سیاسی 4

مشرق نیوز سیاسی 4

صدای ایران گوناگون 0

فردانیوز سیاسی 2

صدای ایران گوناگون 2

تابناک اقتصادی 0

پارسینه اجتماعی 2

فردانیوز سیاسی 2

افکارنیوز گوناگون 2

صداوسیما سیاسی 4

صداوسیما سیاسی 0

ایمنا سیاسی 6

الف بین‌الملل 2

صداوسیما سیاسی 12

شفقنا گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 2

صدای ایران گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 4

مشرق نیوز گوناگون 2

مهر مجلس 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 4

دانا اجتماعی 0

فردانیوز سیاسی 2