پارسینه اجتماعی 3

مشرق نیوز گوناگون 8

مشرق نیوز چندرسانه ای 6

مهر آذربایجان شرقی 5

مشرق نیوز بین‌الملل 5

مشرق نیوز گوناگون 3

مهر همدان 5

مشرق نیوز چندرسانه ای 4

مشرق نیوز چندرسانه ای 6

مهر خراسان جنوبی 4

مشرق نیوز سیاسی 6

مشرق نیوز گوناگون 6

مشرق نیوز سیاسی 6

مهر سیاسی 8

اتاق خبر24 سیاسی 9

فانوس نیوز چندرسانه ای 18

مشرق نیوز سیاسی 10

مشرق نیوز گوناگون 19

مهر زنجان 9

مهر زنجان 7

مشرق نیوز گوناگون 7

مشرق نیوز گوناگون 6

مشرق نیوز چندرسانه ای 8

مشرق نیوز گوناگون 5

مشرق نیوز سیاسی 6