سیمرغ گوناگون 4

ورزش 3 ورزشی 4

آفتاب نیوز ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز ورزشی 4

جماران گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 5

طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

تابناک ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

ایلنا گوناگون 4

طرفداری ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 4

طرفداری ورزشی 6

نود تي وي ورزشی 4

عصرایران ورزشی 4

طرفداری ورزشی 2