طرفداری ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

طرفداری ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 1

طرفداری ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

ایرنا ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

طرفداری ورزشی 1

طرفداری ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 1

طرفداری ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1