طرفداری ورزشی 1

طرفداری ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 3

طرفداری ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 2

طرفداری ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

ورزش 3 ورزشی 1