پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

ورزش 3 ورزشی 0

روزنو ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

طرفداری ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 1

ایرنا ورزشی 2

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 1

طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0