طرفداری ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 1

طرفداری ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

ورزش 3 ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

برنا گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 5

طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0