صداوسیما بین‌الملل 6

اتاق خبر24 بین‌الملل 8

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 6

صداوسیما بین‌الملل 7

صداوسیما بین‌الملل 4

صداوسیما بین‌الملل 4

مهر بین‌الملل 4

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 1

صداوسیما سیاسی 3

صداوسیما بین‌الملل 4

پارسینه بین‌الملل 6

آفتاب نیوز سیاسی 2

trt ترکیه 2

فردانیوز سیاسی 5

صداوسیما بین‌الملل 7

صدای ایران گوناگون 0

فانوس نیوز بین‌الملل 0

عصرایران سیاسی 0

دانا سیاسی 2

صداوسیما بین‌الملل 5