فانوس نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 12

پانا گوناگون 0

ایلنا گوناگون 9

برنا گوناگون 0

ایلنا گوناگون 5

عصرایران ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 11