ایرنا اردبیل 4

ایرنا اردبیل 3

ایرنا اردبیل 1

ایرنا اردبیل 1

ایرنا اردبیل 0

ایرنا اردبیل 0

ایرنا اردبیل 1

صدای ایران گوناگون 0

مهر اردبیل 0

عصرایران حوادث 0

ایرنا اردبیل 0

ایرنا اردبیل 2

ایرنا اردبیل 1

صدای ایران گوناگون 2

شبستان مساجد و کانونها 2

دنیای اقتصاد فرهنگی و هنری 2

پارسینه اجتماعی 4

عصرایران سیاسی 0

ایرنا اردبیل 2

ایرنا اردبیل 4

رکنا گوناگون 0

ایرنا اردبیل 2

ایرنا اردبیل 2

ایرنا اردبیل 0

ایرنا اردبیل 3