فردانیوز چندرسانه ای 3

دانشجو اقتصادی 6

مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

مشرق نیوز بین‌الملل 2

مشرق نیوز بین‌الملل 3

نامه نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز سیاسی 23

مشرق نیوز گوناگون 7

مشرق نیوز سیاسی 13

فردانیوز سیاسی 26

مشرق نیوز بین‌الملل 65

مشرق نیوز بین‌الملل 10

افکارنیوز گوناگون 3

مشرق نیوز چندرسانه ای 16

مشرق نیوز گوناگون 89

مشرق نیوز اجتماعی 69

فانوس نیوز بین‌الملل 17

فانوس نیوز گوناگون 63

اتاق خبر24 چندرسانه ای 28