مشرق نیوز ورزشی 5

گلستان 24 گوناگون 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 1

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 0

ایرنا ورزشی 1

ایلنا گوناگون 0

شفقنا گوناگون 0

ایرنا ورزشی 4

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

ایرنا ورزشی 5

مهر فوتبال داخلی 5

ایرنا ورزشی 2

صراط ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 4