ایرنا کردستان 2

ایرنا البرز 1

ایرنا مرکزی 1

ایرنا مرکزی 0

ایرنا لرستان 1

ایرنا لرستان 4

ایرنا علمی 4

ایرنا آذربایجان شرقی 6

ایرنا لرستان 16

ایرنا مرکزی 7

ایرنا اقتصادی 2

ایرنا لرستان 10

ایرنا کرمان 7

ایرنا قزوین 3

ایرنا لرستان 2

ایرنا لرستان 2

ایرنا لرستان 6

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا سمنان 4

ایرنا آذربایجان غربی 1

ایرنا قم 5

ایرنا لرستان 7

ایرنا ورزشی 10

ایرنا اصفهان 6

ایرنا لرستان 6