ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

فانوس نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 5

ورزش 3 ورزشی 6

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال خارجی 5

پارس فوتبال فوتبال خارجی 10

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 0

جماران گوناگون 6

الف ورزشی 3