پانا گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ایرنا ورزشی 5

ورزش 3 ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

ایرنا ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

آفتاب نیوز ورزشی 4

آفتاب نیوز ورزشی 0

برنا گوناگون 0

برنا گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

عصرایران ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

مهر فوتبال داخلی 0

ایرنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5