ایرنا خراسان شمالی 1

ایرنا مرکزی 2

ایرنا کرمان 1

ایرنا خراسان شمالی 1

ایرنا مرکزی 1

ایرنا کردستان 0

ایرنا آذربایجان غربی 5

ایرنا آذربایجان غربی 4

ایرنا آذربایجان غربی 5

ایرنا اردبیل 3

ایرنا فرهنگی و هنری 0

ایرنا فرهنگی و هنری 2

ایرنا فرهنگی و هنری 2

ایرنا فرهنگی و هنری 10

ایرنا فرهنگی و هنری 19