ایران اکونومیست فناوری 3

ایران اکونومیست فناوری 21

الف اجتماعی 13

جام نیوز گوناگون 23

فردانیوز اجتماعی 33