پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

پارسینه ورزشی 6

مهر خراسان رضوی 6

پارسینه ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

مهر خراسان رضوی 2

مهر خراسان رضوی 0

آفتاب نیوز ورزشی 4

مهر فوتبال داخلی 3

مهر فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

آفتاب نیوز ورزشی 0

مهر آذربایجان شرقی 4

مهر آذربایجان شرقی 3

مهر آذربایجان شرقی 4

مهر آذربایجان شرقی 4

مهر فوتبال داخلی 4

مهر آذربایجان شرقی 4

مهر فوتبال داخلی 4

مهر فوتبال داخلی 4

مهر آذربایجان شرقی 4

مهر بوشهر 6

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

مهر فوتبال داخلی 4

مهر آذربایجان شرقی 6