پارسینه ورزشی 10

مهر فوتبال داخلی 13

روزنو ورزشی 28

پارس فوتبال فوتبال داخلی 10

مهر بوشهر 13

مهر خراسان رضوی 24

پارسینه ورزشی 15

فانوس نیوز گوناگون 16

پارسینه ورزشی 12

مهر خراسان رضوی 22

مهر فوتبال داخلی 19

مهر خراسان رضوی 27

مهر خراسان رضوی 14

مهر خراسان رضوی 19

آفتاب نیوز ورزشی 10

پارس فوتبال فوتبال داخلی 11

پارسینه ورزشی 8

مهر فوتبال داخلی 17

مهر فوتبال داخلی 10

پارس فوتبال فوتبال داخلی 29

مهر فوتبال داخلی 19

مهر فوتبال داخلی 18

مهر فوتبال داخلی 10

مهر فوتبال داخلی 30

پارس فوتبال فوتبال ملی 29